Prenos diaľničnej známky v Maďarsku - Kedy, kde a ako?

Prenos diaľničnej známky z jedného evidenčného čísla na iné evidenčné číslo z dôvodu výmeny evidenčného čísla, krádeže, neopraviteľného poškodenia, zmeny kategórie, chyby pri zadaní evidenčného čísla je oprávnená vykonať len Národná diaľničná spoločnosť Zrt.

Číslo zákazníckeho servisu: +(36) 587-500   https://toll-charge.hu/en

Kliknite sem a zakúpte si elektronickú diaľničnú známku!

Prenos diaľničnej známky

Ak vlastník v priebehu roka prevedie vlastníctvo vozidla alebo ak zanikne právny vzťah, ktorý umožňoval jeho používanie, možno uplatniť nárok na iné vozidlo. Na prevod zmeny evidenčného čísla vyplývajúcej z prevodu je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

  • Konto alebo potvrdenie, ktoré ste dostali pri kúpe diaľničnej známky
  • Odpis nového vozidla, z ktorého vyplýva, že tarifná kategória vozidla je rovnaká ako tarifná kategória predtým oprávneného vozidla
  • Dokument potvrdzujúci predaj vozidla, potvrdený okresným (metropolitným) úradom metropolitného a vojvodského úradu vlády,
  • alebo doklad potvrdzujúci ukončenie iného právneho vzťahu umožňujúceho používanie vozidla, alebo súkromný doklad s dôkaznou hodnotou potvrdzujúci, že právny vzťah umožňujúci používanie vozidla bol ukončený.

Ak obe dotknuté vozidlá riadi tá istá osoba, zmenu evidenčného čísla vyplývajúcu z prevodu možno preukázať predložením osvedčení o evidencii oboch dotknutých vozidiel okrem pôvodného validačného lístka. Poplatok za prevod vrátane DPH je 1 470 HUF.

Zmena evidenčného čísla

V prípade zmeny evidenčného čísla NÚSZ Zrt. na základe žiadosti prevedie nárok na nové evidenčné číslo. Postup sa riadi pravidlami pre prenos evidenčného čísla s tým, že žiadateľ musí predložiť aj doklad o zmene evidenčného čísla. Ak však zmenu evidenčného čísla vyžaduje zákon, zmena nároku je bezplatná.

Krádež / neopraviteľné poškodenie

Ak bolo vaše vozidlo odcudzené alebo bolo poškodené nad rámec opravy, predložte potvrdenie o tejto skutočnosti od polície alebo poisťovne a zákaznícka kancelária NUSZ vám vydá kontrolný lístok, ktorý je rovnaký ako predchádzajúci, s príslušnou kategóriou poplatku a dobou platnosti za servisný poplatok 1470 HUF.

Blúdna kategória poplatku/zmena kategórie

Ak ste uviedli nesprávnu kategóriu, potom môžete kategóriu zmeniť na správnu kategóriu definovanú v nariadení o poplatkoch na pracovisku služieb zákazníkom NUSZ za poplatok 1470 Ft spolu so zaplatením zostatku alebo vrátením zostatku. V prípade novo vydaného povolenia v príslušnej poplatkovej kategórii sa musí evidenčné číslo zhodovať s pôvodným evidenčným číslom potvrdeným v evidencii vozidiel. Po udelení pokuty zmena kategórie poplatku nezbavuje používateľa povinnosti zaplatiť pokutu.

Nesprávne evidenčné číslo vozidla

Pri nákupe bolo chybne zadané evidenčné číslo, takže evidenčné číslo na potvrdení o nákupe sa nezhoduje so skutočným evidenčným číslom. Do rozdielu 3 znakov - do 60 kalendárnych dní od začiatku platnosti práva používať pozemné komunikácie alebo do 60 dní od doručenia oznámenia o doplatku za nesprávnu tabuľku s evidenčným číslom - je možné dať si opraviť správnu tabuľku s evidenčným číslom na pracoviskách NÚSZ Zrt. V prípade zámeny znakov "0" (nula) a "O" a znakov "I" a "1" sa poplatok neplatí.

Dvojitý nákup

Ak bola pre to isté vozidlo zakúpená viac ako jedna elektronická diaľničná známka, celá alebo jej časť, na to isté obdobie, kupujúci môže požiadať o odkúpenie nadbytočného nároku. V prípade okresných diaľničných známok je možné odkúpiť nárok, ak bolo zakúpených viacero diaľničných známok pre to isté vozidlo a okres.

Poplatok je 1 470 HUF, ktorý je možné zaplatiť na ktoromkoľvek pracovisku služieb zákazníkom NÚSZ. V tomto prípade je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla a oba kontrolné lístky elektronickej diaľničnej známky alebo elektronické oznámenia o potvrdení.

Zlý kód krajiny

Ak je kód krajiny nesprávny, je možné zaregistrovať správny kód krajiny na zákazníckom servise NUSZ s príslušnou zmenou.  Počas postupu je potrebné predložiť technický preukaz vozidla, kontrolný doklad potvrdzujúci zakúpené povolenie alebo potvrdenie/oznámenie o prijatí. V tomto prípade je povolenie platné pre zmenený kód krajiny v rámci celej doby platnosti. Poplatok za službu  vrátane dane z pridanej hodnoty je 1470 HUF.

Číslo zákazníckeho servisu:

Diaľničná známka
hungary-vignette.eu
barion-card
Sledujte nás: Voxpay na FacebookuVoxpay na InstagrameVoxpay na TikToku